Český benchmarkingový index

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Radmila Malá

Klíčová slova: benchmarking, benchmarkingový index, český benchmarkingový index

Synonyma: benchmarkingový proces, benchmarkingový ukazatel, porovnávání ukazatelů

Související pojmy:

nadřazené - benchmarking
podřazené - index, číselný ukazatel, analýza, proces, optimalizace, měření


Charakteristika

„Český benchmarkingový index (ČBI) je diagnostický nástroj, který českým podnikům napomáhá při stanovení budoucích cílů a strategií a který by měl ve svém důsledku vést k rozvoji podnikání, inovativnosti a zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků". [1, s. 8] Tuto službu v rámci ČBI poskytují benchmarkingoví poradci, kteří na základě smluvního vztahu s CzechInvestem využívají mezinárodní benchmarkingovou databázi. Benchmarkingoví poradci musí být registrováni v Národním registru poradců (www.nrp.cz). „ČBI je vytvářen s cílem napomáhat kontinuálnímu zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) v České republice. Jako diagnostický nástroj umožňuje českým podnikům rychlou a transparentní analýzu silných a slabých stránek a s pomocí vyškoleného poradce definovat prioritní oblasti, kde je nutno realizovat nápravná opatření a zároveň vyřadit činnosti, které jsou zbytečné"[1, s. 9]. ČBI je finančně zvýhodněná služba, je určená především malým a středním podnikům. Celý průběh zajišťují speciálně vyškolení poradci z NRP.

„ČBI je založen na metodice indikátorového benchmarkingu neboli porovnání číselných údajů, na tzv. výkonovém benchmarkingu. Základem je Dotazník sběru dat, který obsahuje více než 70 ukazatelů z různých oblastí podnikání - finance, zákazníci, interní procesy, zaměstnanci."[1, s. 8].

Financování ČBI

Vznik ČBI umožnila Evropská Unie v rámci Operačního programu průmysl a podnikání, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. „ČBI je financován ze SF EU (ERDF) a zdrojů ČR v rámci Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP), Opatření 1.4. Registr poradců. Cílem tohoto opatření je posílení základny odborných poradců poskytujících služby špičkové kvality, s čímž souvisí také zvyšování portfolia odborných služeb pro MSP ve formě ČBI Po skončení programu OPPP se předpokládá financování projektu ČBI z nového programu Operační program Podnikání a inovace (OPPI), ze kterého se budou čerpat finanční prostředky strukturálních fondů EU na období 2007-13."[1, s. 8]

Garant ČBI

Garantem Českého benchmarkingového indexu je agentura CzechInvest. V roce 2006 se CzechInvest stal výhradním držitelem licence k databázi ČBI na území České republiky. Její hlavní náplní je podpora podnikání a investic. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci, která je podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Agentura CzechInvest pomáhá českým malým a středním podnikům otevřít se novým metodám, které vedou ke zlepšení jejich efektivity. Umožňuje tak svým členům srovnání s mezinárodní databází podniků, využívat benchmarkingovou databázi. V současné době tato on-line databáze obsahuje údaje od více než 20 tisíc organizací po celém světě, zejména z evropských zemí, prostřednictvím níž české podniky porovnávají své výkonnostní ukazatele. Díky rostoucímu zájmu o benchmarking jako diagnostický nástroj se rozšiřuje počet partnerských zemí (nedávno se připojilo např. Polsko) a zároveň roste celkový počet podniků, které do databáze vkládají svá data a pořizují benchmarkingové zprávy. CzechInvest zajišťuje administraci ČBI a rovněž realizuje marketingové aktivity vedoucí ke zvyšování povědomí o ČBI a neustálému zvyšování kvality poskytnutých služeb v rámci ČBI.


Pilotní verze

Zkušební verze ČBI proběhla v období mezi posincem 2005 a červnem 2006. Zkušební verzi zajišťovala německá společnost GFA Consulting Group GmbH, která má zkušenosti s mnoha podobnými projekty v zahraničí. Zapojilo se 236 českých, zejména malých a středních výrobních podniků. Pilotní fáze projektu byla financována ze zdrojů programu Phare. Před zahájením pilotní fáze bylo stanoveno a následně proškoleno 14 poradců z Národního registru poradců, kteří pomáhali zapojeným podnikům s benchmarkingovým procesem. Bylo třeba provést testování systému ČBI, získat názory jak od zúčastněných podniků, tak i od benchmarkingových poradců, stanovit případná rizika a připravit možná opatření, aby v době plného spuštění ČBI byl využíván k plné spokojenosti jak podniků, tak CzechInvestu.

Benchmarkingový poradce

Benchmarkingový poradce musí být registrován v Národním registru poradců (NRP), byl speciálně vyškolen pro práci s benchmarkingovou databází, aby zajistil kvalitní zpracování výstupů z benchmarkingu. Hlavní úkol poradce spočívá ve shromáždění kvalitních a potřebných dat v daném podniku, vložení dat do databáze, vyhotovení výsledné zprávy a její analýzy a seznámení s výsledky benchmarkingu včetně navržení opatření zástupcům podniku. Výsledná zpráva obsahuje informace o tom, jak si daný podnik vede v daném ukazateli ve srovnání s průměrem vybrané skupiny podniků. Tato skupina podniků je anonymní, neobsahuje žádné identifikační ani číselné údaje podniků. Její charakter určuje benchmarkingový poradce po konzultaci s klientem.

Podnik si sám stanoví, která srovnávací kritéria jsou pro něj důležitá, jako například:

• počet zaměstnanců

• roční obrat společnosti

• oblast podnikání

• země nebo region (v rámci ČR, mimo ČR).

Výhody ČBI pro malé a střední podniky

- vhodnější označení nynějšího postavení podniku na trhu

- aktuální a nestranné informace o silných a slabých místech podniku

- kvalitní prověření podnikové činnosti

- minimalizování nebo vyřazení zbytečných činností, zaměření se na priority

- opakovaným srovnáváním zajištění dosahovanání vyšších výsledků

- podpora nových metod a strategií v podnikání

- upozornění na měnící se potřeby trhu

- včasná informace o nedostatcích podniku

Splněná kritéria pro možné zapojení do ČBI

Pro možnost zapojení do ČBI musí podnik splňovat následující podmínky:


- při vstupu do benchmarkingového procesu musí podnik splňovat podmínky pro MSP(malé a střední podnikatele) dle přílohy č. 1 Nařízení (ES) 70/2001 o použití čl. 87 a 88 na veřejnou podporu po MSP. V případě nepravdivého prohlášení mu bude podpora odebrána.

- sídlo podniku musí mít v České republice, ale nesmí být na území hlavního města Prahy

- vyhovuje podmínkám na bezdlužnost, nemá dluh na daních, zdravotním a sociálním pojištění, případně jiné nedoplatky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům

- podnikatelská činnost musí být provozována minimálně 2 roky - uzavřená 2 účetní období

- obor podnikání vyhovuje podmínkám OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností) stanovených CzechInvestem

- přihláška musí být správně vyplněná a podepsána osobou, která má oprávnění jednat jménem podniku

Důvěrnost dat

ČBI musí být službou anonymní. Výkony klienta porovnává benchmarkingový poradce s typem organizací, jejichž konkrétní identifikační údaje ani číselné hodnoty vstupních a výstupních ukazatelů nemůže jiný podnik ani jiný benchmarkingový poradce získat. Benchmarkingový poradce je seznámen pouze s údaji svého klienta. S danými daty je poradce povinen zacházet důvěrně. Je vázán Pravidly působení poradce v NRP. Benchmarkingový poradce má přesně stanoveno jak musí zacházet s informacemi klienta, které nejsou veřejně známé. V rámci databáze ČBI je tato problematika řešena oddělenými vstupy pro benchmarkingové poradce. Každý poradce má právo pomocí přihlašovacích údajů získat přístup pouze k takovým údajům v databázi, které do této databáze pomocí on-line rozhraní sám vložil a k výstupům benchmarkingu vlastních klientů. Důvěrná data o klientech nejsou zveřejňována. Pouze ve výjimečných případech může být klient kontaktován a požádán o zveřejnění např. výstupů z benchmarkingu. Agentura CzechInvest nesmí zveřejnit žádná data bez předchozího souhlasu klienta.

Kontakty

Aktuální informace o ČBI jsou na stránkách CzechInvestu www.czechinvest.org. Zde jsou aktuální informace o možnosti zapojit se do ČBI. Agenturu CzechInvest naleznete na e-mailové adrese benchmarking@czechinvest.org nebo můžete kontaktovat pomocí informační bezplatné linky 800 800 777. Kontaktní místa najdete ve všech krajských městech České republiky.

Použitá literatura

[1] Český benchmarkingový index. Czech invest. Příručka pro podniky. 2007. 21 s. [online].[cit. 2010-12-28].Dostupné z www:<http://www.czechinvest.org/data/files/prirucka-pro-podniky-531.pdf>

Český benchmarkingový index. Czech invest. [online].Dostupné z www:<http://www.czechinvest.org/programy-podpory>

Český benchmarkingový index. Business Excellence CONSULTING s.r.o. [online]. Dostupné z www: <http://www.becon.cz/index.php/cs/sluzby/benchmarking-index>

Přednáška Víta Richtera na Bloku expertů na FF MU. Brno. 23.9.2010