ČSÚ

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Václav Kůs

Klíčová slova: ČSÚ, statistický úřad

Související pojmy: statistika, státní správa

nadřazené - společnost
podřazené -
sídlo ČSÚ Praha Skalka [1]

Charakteristika

„Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.“[2] ČSÚ hospodaří jako rozpočtová organizace. Sídlo má Praze a v jednotlivých krajích má regionální pracoviště. Od 1. 9. 2010 je předsedkyní Českého statistického úřadu doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Činnost

ČSÚ zabezpečuje zpracování a získávání údajů pro statistické účely. Poskytuje statistické informace státním orgánům, ale také veřejnosti.

Zajišťuje zpracování a zveřejňování údajů, zpracovává analýzy a projekce demografického vývoje. Sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby. Vytváří a spravuje statistické registry a poskytuje z nich informace. Úřad také spolupracuje s mezinárodními organizacemi a podílí se na tvorbě statistiky Evropských společenství.

Jednou za 10 let provádí Sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky jsou zdrojem velké množství nesmírně cenných údajů.

Historie úřadu

Počátek organizované statistiky v Českých zemích je datován rokem 1856. Dne 6. března 1897 byl zřízen Zemský statistický úřad Království českého, který se stal prvním statistickým úřadem na území dnešní České republiky. Se vznikem ČR převzal ČSÚ všechny kompetence národního statistického úřadu. Jeho úkoly a postavení upravil zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, který byl novelizován k 1. 1. 2001 ve znění pozdějších předpisů.

Sledované oblasti statistiky

Posláním Českého statistického úřadu je shromažďovat, zpracovávat a šířit statistické informace. Informace můžeme tematicky rozdělit do několika základních oblastí:

 • Souborné informace: ročenky, analýzy, informace o regionech, městech a obcích, souborné publikace
 • Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Práce a sociální statistiky: životní úroveň, práce a mzdy, sociální zabezpečení, školství, kultura, zdravotnictví
 • Obyvatelstvo: Demografie, Sčítání lidu, domů a bytů (jednou za 10 let)
 • Makroekonomika: Národní účty, Finanční hospodaření, Investice
 • Zahraniční obchod
 • Ceny: Ceny výrobců, Spotřebitelské ceny (inflace), Ceny zahraničního obchodu
 • Průmysl, stavebnictví: Průmysl, Energetika Stavebnictví
 • Služby: Tržní služby, Obchod, ubytování a stravování, Cestovní ruch…
 • Volby

Volby

ČSÚ je významná instituce, bez které se neobejdou žádné volby. V minulosti byl ČSÚ zodpovědný jen za finální sečtení hlasů. V současné době je jeho pozice daleko významnější. ČSÚ se podílí na instruktáži volebních komisí i na školení pracovníků obecních úřadů a členů jednotlivých útvarů.

„Hlavním úkolem ČSÚ ve volbách je však zajištění technického zpracování výsledků hlasování ve volbách obecních, krajských a parlamentních (tj. do Poslanecké sněmovny a do Senátu) a ve volbách do Evropského parlamentu.“ [3] Výsledky voleb jsou dostupné ihned po jejich sečtení na www.volby.cz.

Metodika

ČSÚ věnuje velkou pozornost metodice sběru a přípravy dat. Vždy tak aby byla v souladu se standardy Evropské unie. Velmi důležitou oblastí činnosti jsou registry. Jedná se o Registr ekonomických subjektů a Registr sčítacích obvodů. Statistická data z těchto oblastí jsou dostupná v publikacích, které ČSÚ vydává a distribuuje. Tyto dokumenty je možné najít také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz.

Poznámky

 1. Zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/foto_sidlo_csu_praha_skalka/$File/skalka_01.gif
 2. O ČSÚ. In: ČSÚ [online]. 2012 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/o_csu
 3. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. STATISTIKA: OD HISTORIE PO SOUČASNOST [online]. 2006 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika:_od_historie_po_soucasnost/$File/historie_csu.pdf


Použité zdroje