ČK Modrý štít

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jaroslava Králová

Klíčová slova: kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, kulturní instituce, Modrý štít

Synonyma:

Související pojmy: SKIP, ICOMOS, ICOM

nadřazené - Modrý štít
podřazené


Charakteristika

Český komitét Modrý štít (ČKMŠ) je česká pobočka mezinárodní organizace Modrý štít (Comité Internationale du Bouclier Bleu / International Committee of the Blue Shield). Modrý štít vznikl v roce 1996 na základě deklarace přijaté na Semináři o ochraně kulturního dědictví v naléhavých případech a ve výjimečných situacích v Radenci ve Slovinsku. Český komitét představuje nevládní neziskovou organizaci, která nemá právní subjektivitu. Český komitét působí na principu dobrovolnosti. Jeho členem se může stát prakticky kdokoliv jak ze strany organizací, tak rovněž jednotlivci. ČKMŠ patří mezi odborné orgány SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky). ČKMŠ sdružuje zástupce profesních sdružení různých kulturních organizací – archivů, knihoven, muzeí apod.

Vznik

Český komitét je relativně mladé sdružení. Samotnému vzniku předcházelo několik setkání zástupců různých kulturních organizací. Na těchto setkáních byly identifikovány problematické oblasti týkající se ochrany kulturního dědictví. Patří mezi ně např. otázka financí, technického vybavení, standardizace postupů či koordinace při záchranných pracích. [7] Vznik Komitétu lze datovat do roku 1999. O rok později, v roce 2000, byla podepsána zakládající smlouva Komitétu.[4] Ve smlouvě jsou vymezeny zejména poslání a úkoly výboru, ale také otázky financování a organizační záležitosti. Na vzniku Komitétu se podílely: Česká archivní společnost, pobočka České informační společnosti při Státním ústředním archivu, Český výbor ICOM (Mezinárodní rada muzeí ), český výbor ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a sídla) a SKIP.

Členové ČK Modrý štít

Členy Českého komitétu Modrý štít jsou:[3]

 • SKIP
 • Český výbor ICOM (Mezinárodní rada muzeí)
 • Asociace muzeí a galerií
 • Česká archivní společnost
 • Český národní komitét ICOMOS
 • Rada galerií České republiky

Působnost

Snahou ČK Modrého štítu je ochrana kulturního dědictví. Podílí se aktivně na péči o nemovité či movité památky, dále se zaměřuje na doklady o vývoji přírody či výtvorech člověka, archiválie a dokumenty archivní povahy, audiovizuální a knihovní soubory.[4] Stejně jako ostatní národní pobočky Modrého štítu se také ta česká zaměřuje na zavádění a prosazování mezinárodních konvencí a doporučení týkajících se ochrany kulturního dědictví na národní úrovni. [7] Činnost MŠ je zaměřena nejen na prevenci katastrof, ale i na pomoc při řešení jejich následků. Obecně jsou činností Komitétu preventivní opatření před neštěstími nejrůznějšího druhu (např. přírodní katastrofy, selhání člověka či ozbrojená střetnutí). Na území České republiky byla takovou přírodní katastrofou např. povodeň v roce 2002. Dále se Komitét zaměřuje na organizaci a koordinaci pomoci během krizových stavů a poté na následnou pomoc při obnově. Komitét se soustředí na spolupráci mezi kulturními institucemi. Snaží se o sdílení zkušeností. Pořádá nejrůznější setkání a semináře či metodická školení. Usiluje o aktivní pomoc na našem území i v zahraničí. Příkladem spolupráce na mezinárodní úrovni je pomoc při obnově kulturního dědictví po zemětřesení na Haiti (2010). V rámci své činnosti Komitét rovněž vytváří dokumenty - manuály, příručky, podpůrné a informační materiály. Mezi hlavní úkoly ČK Modrý štít patří:[1]

 • osvětová a propagační činnost
 • standardizace péče o kulturní dědictví a standardizace nápravných postupů
  • vytváření databází expertů – koordinuje jejich případnou spolupráci
  • spolupráce s místními řídícími orgány
 • tvorba operativních plánů
 • institucionální ochrana pro naléhavé situace.

Činnost ČK Modrého štítu navazuje na několik mezinárodních dokumentů a doporučení. Patří mezi ně: Ženevské konvence (1949), Haagská konvence o ochraně kulturního dědictví v případě ozbrojeného střetnutí (1954), Doporučení UNESCO k ochraně kulturního a přírodního dědictví na národní úrovni (1972).

Akce a odborné semináře

Český komitét v rámci své činnosti připravil řadu akcí či odborných seminářů zaměřující se na péči o kulturní dědictví. Mezi již proběhlými akcemi lze zmínit např.:

 • Seminář Spolupráce archivů, knihoven, muzeí a památkové péče v rámci integrovaného záchranného systému (2001, Muzeum umění v Olomouci)
 • Seminář Příprava evakuačních plánů pro objekty archivů, knihoven, muzeí a památkové péče (2002, Východočeské muzeum v Pardubicích)
 • Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech (2006, Národní archiv)
 • Seminář 2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého a kulturního dědictví (2008, Národní archiv)
 • Seminář Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích (2009, Národní muzeum)

Použitá literatura

 1. Národní knihovna České republiky [online]. c2006, 11.5.2006 [cit. 2010-06-09]. Modrý štít. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_modry_stit.htm>.
 2. RICHTER, V. Příprava Českého komitétu Modrého štítu (ICBS). Čtenář. 1999, roč. 51, č. 9, s. 264. ISSN 0011-2321.
 3. SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 17.05.2010 [cit. 2010-06-09]. Český komitét Modrý štít. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/odbCKMS.htm>.
 4. Smlouva o založení a působení Českého komitétu Modrý štít [online]. 2000 [cit. 2010-06-09]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/odbCKMS.htm>.
 5. SOUČKOVÁ, J. Český komitét Modrého štítu. In CASLIN 2003 : zvládání krizí a jejich následků. Praha : Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 67-68. ISBN 80-86504-10-7. ISBN 80-7050-439-0.
 6. VRBENSKÁ F. Modrý štít aneb záchranná hlídka kulturního bohatství. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 192. Rubrika: krátké zprávy. ISSN 1214-0678.
 7. VRBENSKÁ F. Modrý štít - současné aktivity v záchraně knihovních fondů v případě havárie. In Knihovny současnosti 2001. Brno : Sdružení knihoven, 2001. s. 181-186.