Duševní vlastnictví

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Věra Adámková

Klíčová slova: duševní vlastnictví, autorské právo, nehmotné vlastnictví

Synonyma: právo duševního vlastnictví

Související pojmy: ochrana duševního vlastnictví, autorská práva, průmyslové vlastnictví

nadřazené - nehmotný majetek, právo duševního vlastnictví
podřazené - průmyslové vlastnictví, ochranná známka, patenty, licence, copyright


Definice a vymezení pojmu

Duševní vlastnictví bývá definováno jako nehmotný majetek, který je výsledkem lidské tvůrčí a kognitivní činnosti, který získává svoji hodnotu díky vytvořené myšlence či souboru myšlenek. Podle zákládací listiny Světové organizace duševního vlastnictví [1] z roku 1967, se vztahuje duševní vlastnictví na:

 • literární, umělecká a vědecká díla
 • umělecká vystoupení a zvukové záznamy
 • vynálezy a vědecké objevy
 • průmyslové vzory
 • obchodní jména, značky, loga

Součástí práva duševního vlastnictví je též ochrana proti nekalé soutěži a všechna další práva spojená s duševní činností v průmyslové, vědecké, literární a umělecké činnosti.[2]

Právní zakotvení

Ochrana duševního vlastnictví je definována především v :

1. Autorský zákoník - stanovuje autorská práva uměleckých a literárních děl, práva výkonných umělců, autorství počítačových programů, zvukové a audiovizuální programy
2. Obchodní zákoník - stanovuje ochodní značky a loga, ochranné známky, firemní a obchodní jméno, obchodní tajemství, dále jsou to vysílací práva na televizní a rozhlasové pořady a audiovizuální záznamy
3. Zákon o patentech a vynálezech - stanovuje patentové právo, právo průmyslových a užitých vzorů, šlechtitelské právo, zlepšovatelské právo, právo diagnostiky a léčení a další tvůrčí práva průmyslového vlastnictví

Právo duševního vlastnictví je souhrn právních norem, které řeší vztahy vznikající na základě tvůrčí duševní a ochodní činnosti, kterou vzniká majetková hodnota nemateriální povahy. Duševní vlastnictví tvoří samostatné odvětví občansko-právních vztahů, neexistuje speciální zákoník, ale jednotlivá právní ustanovení jsou součástí jiných předpisů.

Kategorie duševního vlastnictví

Do duševního vlastnictví spadá celá řada předmětných oblastí, obecně se dělí do dvou základních kategorií:

Autorská práva se vztahují na:

 • veškerá umělecká díla, jako jsou např. literární, hudební, výtvarná, fotografická, dramatická, architektonická díla
 • tzv. copyright, tedy právo související s vytvářením kopií literárních, filmových, divadelních a jiných uměleckých děl
 • vědecká pojednání, počítačové programy, databáze - za předpokladu, že tyto jsou vlastním autorovým výtvorem
 • zvukové a vizuální záznamy autorských děl
 • televizní a rozhlasové právo[3]

Průmyslové vlastnictví zahrnuje:

 • technická řešení - patenty, užitné vzory, zlepšovací návrhy apod.
 • předměty průmyslového výtvarnictví, designu a vzorů
 • šlechtitelské právo
 • právo na označení - logo, obchodní jméno, ochranné známky
 • firemní právo, know-how, obchodní tajemství
 • právo prevence, diagnostiky a léčení lidí apod.[4]

Porušování versus ochrana duševního vlastnictví

Německý filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel charakterizuje intelektuální vlastnictví jako důsledek vynaložené práce. Člověk vlastní své dovednosti, talent a zkušenosti a může se svobodně rozhodovat, jestli dá svolení k jejich využívání. Pokud někdo bez svolení podvodně využívá již existující dílo, myšlenky či jiný nehmotný majetek, dopouští se plagiátorství - krádeže duševního vlastnictví. Společnost zajišťuje ochranu jedinci, který něco vytváří ve prospěch všech. Proto byla vytvořena celá řada zákonů a vyhlášek, které právo duševního vlastnictví přesně vymezují. Komplexní právní pomoc a poradenství v oboru práv duševního vlastnictví zajišťují advokátní a patentové poradny. Stále více se rozvíjí antiplagiátorská politika, což jsou opatření stanovená a prosazovaná organizací, která se zabývá správou v oblasti prevence, detekce a postihů za nedovolené napodobování, přejímaní a využívání děl bez svolení nebo uvedení autora.

Poznámky

 1. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, dostupné na http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html.
 2. Enterprise Europe Network : Česká republika [online]. Praha : Technologické centrum AV ČR, 1999, 2009-02-12 [cit. 2011-04-19]. Poradenství k dotačním programům EU : Ochrana duševního vlastnictví. Dostupné z WWW: <http://www.enterprise-europe-network.cz/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/>.
 3. Portál veřejné správy České republiky : Na úřad přes internet : Vyhledávání v předpisech Sbírky zákonů [online]. Praha : Ministerstvo vnitra, 2003, 2011 [cit. 2011-05-01]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=121%2F2000&number2=&name=&text=>.
 4. Enterprise Europe Network : Česká republika [online]. Praha : Technologické centrum AV ČR, 1999, 2009-02-12 [cit. 2011-04-19]. Poradenství k dotačním programům EU : Ochrana duševního vlastnictví. Dostupné z WWW: <http://www.enterprise-europe-network.cz/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/>.

Použité zdroje

 • ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo : Zákon, komentáře, vzory a judikatura . 1.vyd. Praha : Computer press, 2006. viii, 196 s. ISBN 80-251-1090-7.